Modelo operativo de control interno eficaz, aliñado coas principais normas e estándares de control comunmente aceptados, fundamentado en 3 piares: previr, detectar e responder.

Riscos

Órgano
de Supervisión e Control

Comité de Auditoría e Riscos (“CAR”), cuxa función fundamental é a supervisión e vixilancia da contabilidade e das finanzas da asociación, así como asegurar a idoneidade e eficacia da xestión de riscos, do control interno e do seu goberno corporativo.

Órgano de Monitorización
de Boas Prácticas na Xestión

Comité de Ética e Independencia (“CEI”) cuxa misión fundamental será velar polo cumprimento do Código Ético da Asociación. O Comité de Ética tamén emitirá os relatorios a que se refiren os artigos 5.º e 10.º dos estatutos.