Conxunto de protocolos e procedementos implantados nunha organización encamiñados a garantir o cumprimento de todos os preceptos legais aplicables, así como as políticas internas reguladoras establecidas.

Cumprimento

Auditoría Externa
de Contas Anuais

Cada ano, a AECC, xunto coa AECC e a Fundación Científica, están sometidas a un rigoroso proceso de avaliación das súas contas anuais, levado a cabo por unha auditora seleccionada sobre a base dun proceso de concorrencia competitiva, para garantir a independencia, que emite unha avaliación sobre os estados financeiros da organización.

Selo de Transparencia
acreditado pola Fundación Lealtad

A AECC, xunto coa Fundación Científica, están acreditadas pola Fundación Lealtad, como órgano independente, que revisa con carácter bianual a situación de transparencia global da organización.

Comité
de Nomeamentos e Retribucións

Órgano que analiza e avalía a estrutura de persoal afecto á asociación, os criterios xerais de acceso aos diferentes postos de responsabilidade e a retribución atendendo tanto ás tarefas encomendadas como ao ámbito territorial de actuación, de acordo coa política e co sistema de retribución establecido polo Consello Nacional.

Comité
Técnico Nacional

Órgano permanente de asesoramento da asociación en asuntos científicos, técnicos e sanitarios relacionados co cumprimento dos fins da asociación.

Programa
de cumprimento penal

Pendente de publicación.

Memoria
de actividades

As nosas memorias recollen os grandes números e datos de actividade realizada pola AECC durante os últimos anos, unha entidade que traballa para que a sociedade evite o cancro; estar ao seu lado, durante todo o proceso da doenza, se llo detectan; e mellorar o futuro de todos, impulsando a investigación.