Model operatiu de control intern eficaç, alineat amb les principals normes i estàndards de control acceptats comunament, fonamentat en tres pilars: prevenir, detectar i respondre.

Riscos

Òrgan
de Supervisió i Control

Comitè d’Auditoria i Riscos (“CAR”), la funció fonamental del qual és la supervisió i la vigilància de la comptabilitat i de les finances de l’Associació, a més d’assegurar la idoneïtat i l’eficàcia de la gestió de riscos, el control intern i el seu govern corporatiu.

Òrgan de Monitorització
de Bones Pràctiques en la Gestió

Comitè d’Ètica i Independència (“CEI”), la missió fonamental del qual serà vetllar pel compliment del Codi ètic de l’Associació. El Comitè d’Ètica també emetrà els informes als quals fan referència els articles 5 i 10 dels Estatuts.