Conjunt de normes existents en una organització que en regeixen la gestió interna i la relació amb terceres parts interessades. En qualsevol cas, aquest conjunt de normes procura l’eficiència en la presa de decisions i la seva implantació, així com la transparència i la claredat tant en la gestió como en la informació.

Governança

Òrgans
de govern

Assemblea General

Òrgan suprem de l’Associació, que té assignada la facultat d’aprovar els comptes anuals i l’actuació del Consell.

 • L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’AECC. Està formada per tots els socis, representats a través de les Juntes Provincials, que escullen democràticament el president o la presidenta i el Consell Executiu.
 • L’Assemblea General es reuneix durant els sis primers mesos de l’exercici per examinar i aprovar, si escau, la gestió del Consell Executiu, els comptes anuals i el pressupost de l’any següent.
 • L’Assemblea General està formada pels membres següents:
  • Els membres del Consell Executiu de l’Associació.
  • Els socis d’honor.
  • El president i dos membres més del Consell Executiu Provincial de cadascuna de les Juntes Provincials.
  • Un nombre variable de representants de cada Junta Provincial, en funció del nombre de socis que tingui cadascuna de les juntes.
  • L’Assemblea General de l’Associació és l’encarregada d’examinar i aprovar la gestió del Consell Executiu, els comptes anuals i els pressupostos de l’exercici següent.

Consell Nacional

Òrgan de govern, administració i representació de l’Associació.

Comitè Executiu Nacional

Òrgan delegat del Consell Nacional amb competències de gestió i resolució dels afers que es plantegin en el curs ordinari i quotidià de l’Associació.

A nivell provincial

L’Associació s’articula a través de Juntes Provincials, en cadascuna de les quals hi haurà necessàriament, com a mínim, un Consell Provincial i un Comitè Executiu Provincial.

Normes reguladores

Estatuts

Norma màxima que regeix el funcionament de l’organització, ratificada per l’Assemblea i publicada formalment.

Codi Ètic

Norma interna que regeix els principis de bones pràctiques en la gestió establerts en l’organització, amb aplicació a tot el seu conjunt i exigible a tothom. S’informa cada nou integrant de l’organització sobre aquesta norma interna.