Conjunt de protocols i procediments implantats en una organització, destinats a garantir el compliment de tots els preceptes legals aplicables, a més de les polítiques internes reguladores establertes.

Compliment

Auditoria externa
de comptes anuals

Cada any, l’AECC i la Fundació Científica estan sotmeses a un procés rigorós d’avaluació dels seus comptes anuals, que porta a terme una auditora seleccionada en base a un procés de concurrència competitiva, per garantir-ne la independència, que emet una valoració sobre els Estats financers de l’organització.

Segell de transparència
acreditat per la Fundación Lealtad

L’AECC i la Fundació Científica estan acreditades per la Fundación Lealtad, com a òrgan independent, que revisa amb caràcter bianual la situació de transparència global de l’organització.

Comitè
de Nomenaments i Retribucions

Òrgan que analitza i valora l’estructura de personal afecte a l’Associació, els criteris generals d’accés als diferents llocs de responsabilitat i la retribució en atenció tant a les tasques encomanades com a l’àmbit territorial d’actuació, d’acord amb la política i el sistema de retribució establerts pel Consell Nacional.

Comitè
Tècnic Nacional

Òrgan permanent d’assessorament de l’Associació en afers científics, tècnics i sanitaris relacionats amb el compliment dels objectius de l’Associació. Pendent de veure si hem de posar els noms dels components.

Programa
de compliment penal

Pendent de publicació.

Memòria
d’activitats

Les nostres memòries recullen les grans xifres i dades d’activitat realitzada per l’AECC durant els darrers anys, una entitat que treballa perquè la societat eviti el càncer; estar al seu costat, durant tot el procés de la malaltia, si la detecten; i millorar el futur de tothom mitjançant l’impuls de la recerca.